Menu
  • En-Bg

Преамбюл

Относно аутдор измерване, прочетете съответната Политика за поверителност.

JCDecaux държи на защитата на поверителността и личните данни. Тези ценности са част от корпоративните социални ангажименти на JCDecaux в контекста на неговата политика за устойчиво развитие.

Всяко юридическо лице на JCDecaux в рамките на Европейския съюз, което събира или използва вашите лични данни за целите на собствения си бизнес, действа като администратор (наричано по-долу „JCDecaux“ или „ние“, „нас“ и т.н.) и се съгласява да прилага подходящи мерки за гарантиране на защитата, поверителността и сигурността на личните данни на всеки субект на данни, от когото се събират такива данни, в съответствие със законовите изисквания и по-специално с Европейския регламент 2016/679 относно защитата на личните данни („GDPR“ ) и националните закони, приложими в рамките на Европейския съюз.

Целта на тази политика за поверителност и защита на данните (наричана по-долу „Политика за защита на данните“) е да Ви информира за ангажиментите, поети от JCDecaux, за да гарантира, че Вашите лични данни са зачитани и защитени.

Обхват
Тази Политика за Защита на Данните се прилага за цялото обработване на лични данни, изпълнявано от JCDecaux, действащ като администратор, в рамките на Европейския съюз, по отношение на външни лица (наричани по-долу „Вие“), включително, но не само клиенти, потенциални клиенти, партньори, кандидати за работа , потребители на нашите продукти и услуги (като системи за велосипеди за самообслужване), доставчици, доставчици на услуги и интернет потребители.
Дефиниции

„Администратор“: юридическото лице, което определя целите на тази обработка и прилаганите средства.

„Лични данни“: всяка информация, която може да се използва за пряко или непряко идентифициране на физическо лице.

„Обработване“: операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни, като събиране, запис, използване, предаване или разкриване.

„Обработващ“: юридическото лице, което обработва лични данни от името на администратора.

Събрани данни

JCDecaux събира и обработва само лични данни, които са уместни, подходящи, не са прекомерно много и са строго необходими във връзка с предварително определените цели. JCDecaux предприема всички полезни мерки, за да гарантира, че Вашите данни са точни, пълни и, когато е необходимо, поддържани актуални.

JCDecaux се съгласява да получи съгласието на субектите на данни, когато се изисква съгласие и да ги информира за обработката на техните данни.

Ние обработваме лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, по-специално в следните контексти:

• Когато се абонирате за една от нашите услуги (по-специално, чрез оферти за абониране за нашите услуги като нашите услуги за велосипеди на самообслужване или безплатен Wi-Fi);

• Когато използвате нашите услуги;

• Когато разглеждате нашите уебсайтове;

• Когато ни предоставяте продукти или услуги;

• Когато участвате в събития или дейности за връзки с обществеността, организирани от JCDecaux;

• Когато дадете съгласието си да получавате нашите бюлетини и друга търговска информация от нас;

• Когато искате да кандидатствате за оферта за работа в JCDecaux;

• Когато желаете да се свържете с нас, за да ни зададете въпрос или да подадете оплакване.

В този контекст JCDecaux може да събира и обработва следните лични данни:

• Вашата самоличност: фамилия, име, предпочитана форма на адрес (г-н/г-жа/г-жа), дата на раждане, фотокопие на личната ви карта, когато е необходимо, и Вашата длъжност;

• Вашите данни за контакт: пощенски адрес, имейл, телефонен номер;

• Вашите идентификатори (в случай, че създавате акаунт при абонамент за услуга): абонатен номер, секретен код;

• Вашите транзакции и информация за плащане: подробности за транзакцията, банков чек, информация за банкова сметка;

• Информация за Вашата кандидатура за работа: CV, мотивационно писмо, бележки от интервюто;

• Вашата техническа информация и информация за сърфиране на нашите уебсайтове (моля, вижте раздел 8 по-долу относно бисквитките);

• Всяка друга информация, която пряко и доброволно ни предоставяте в процеса на използване на нашите уебсайтове, услуги и всякакви договори, които може да сключите с нас.

Задължителният характер на всяка информация, която трябва да бъде попълнена от Вас, обикновено е маркиран със звездичка в съответните формуляри по време на събирането на тази информация. Всяко непопълване на тази информация или всеки отговор, който JCDecaux счита за необичаен, може да доведе до отказ на JCDecaux да обработи Вашата заявка.

JCDecaux може да поиска от Вас да предоставите определени лични данни за директен маркетинг/комуникационни цели. Можете да дадете или не своето свободно и изрично съгласие за събиране и обработване на Вашите лични данни, като поставите отметка в полето за съгласие.

Вие се съгласявате, че личните данни, които предоставяте за себе си на JCDecaux, ще бъдат актуални, точни, пълни и недвусмислени.

Цели на събиране

JCDecaux се съгласява да събира и обработва Вашите лични данни законосъобразно и справедливо.

Обработката, изпълнявана от JCDecaux, преследва определени, изрични и легитимни цели.

Вашите данни могат да бъдат обработвани по-специално за следните цели:

• За да Ви позволим да се абонирате за/достъп до нашите услуги (управление на вашата заявка за абонамент и акаунт)

В този контекст правното основание за обработката е изпълнението на договора между Вас и JCDecaux.

• За да управляваме Вашия абонамент и използването на нашите услуги от Ваша страна;

В този контекст правното основание за обработката е изпълнението на договора между Вас и JCDecaux.

• За обработка на Вашите транзакции и плащания;

В този контекст правното основание за обработката е или изпълнението на договора между Вас и JCDecaux, когато е включено управление на Вашите транзакции и плащания, или в противен случай- спазването на правните изисквания, ако JCDecaux прилага мерки за борба с измамите.

• Да управляваме договорните отношения с нашите клиенти, доставчици на услуги и партньори (управление на договор, поръчки, доставки, фактури, връзки с обществеността и др.);

В този контекст правното основание за обработката е изпълнението на договора между Вас и JCDecaux.

• За да Ви изпратим търговска информация за нас;

В този контекст обработването се основава на легитимния интерес на JCDecaux и по-конкретно на нашия финансов интерес да Ви предоставяме персонализирани оферти, да разбираме по-добре Вашите нужди и да Ви предлагаме адаптирани услуги.

• За да анализираме Вашето сърфиране в нашите уебсайтове и да подобрим използването на нашите уебсайтове (вижте раздел 8 по-долу относно бисквитките);

В този контекст правното основание за обработката е легитимният интерес на JCDecaux и по-конкретно нашият финансов интерес да подобряваме непрекъснато нашите уебсайтове и услуги и да разбираме Вашите нужди, за да можем да отговорим на Вашите очаквания.

Получатели на данни

JCDecaux разкрива Вашите лични данни само на определени упълномощени получатели, в съответствие с приложимите правила.

JCDecaux може да предостави достъп до Вашите лични данни на дружествата от своята група, на местни държавни органи или органи, на своите партньори и на своите възможни доставчици на услуги трети страни, действащи като обработващи, за предоставяне на услуги във връзка с услугите на JCDecaux и ИТ приложения (като хостинг, съхранение, аналитични услуги, обработка на данни, управление на бази данни или услуги за ИТ поддръжка). Тези доставчици трети страни ще действат само по инструкциите на JCDecaux и ще имат достъп до Вашите лични данни само за постигане на целите, преследвани при събирането на тези данни, и ще имат същите задължения за сигурност и поверителност като JCDecaux.

JCDecaux се съгласява да получи Вашето предварително съгласие, по-специално чрез механизъм за включване (квадратчето трябва да бъде отбелязано), преди да разкрие Вашите данни на партньори за целите на директния маркетинг.

Освен това Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на следните основания:

• В контекста на сливане или придобиване на цялата или част от JCDecaux от трета страна, както е прието от Вас;

• В отговор на правни или административни процедури от всякакъв вид или мерки за принудително изпълнение, поискани от компетентните органи;

• За спазване на законови задължения, защита на правата и/или безопасността на физическо лице, защита на правата и собствеността на JCDecaux, включително необходимостта да се гарантира, че тази Политика за защита на данните се спазва и да се предотвратят всякакви технически проблеми, проблеми със сигурността или свързани с измама. 

• За разглеждане на всякакви въпроси или искания и разглеждане на всякакви оплаквания, които може да имате;

В този контекст правното основание за обработката е или изпълнението на договора, ако искането или жалбата се отнася до договорните отношения между Вас и JCDecaux, или в противен случай законният интерес на JCDecaux, по-специално нашият финансов интерес да имаме ясна комуникация с Вас и в разбирането на Вашите нужди и очаквания.

• За да обработим Вашата кандидатура за работа, подадена онлайн на един от нашите уебсайтове.

В този контекст правното основание за обработката е легитимният интерес на JCDecaux, по-конкретно нашият интерес да отговорим на Вашите кандидатури за работа и да намерим подходящи профили за наличните позиции в JCDecaux.

Запазване на данни

JCDecaux ще съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които се събират и обработват. Въпреки това JCDecaux може да запази Вашите лични данни за по-дълъг период, когато това е законово задължение за нас или за да вземем предвид приложимия давностен срок за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

При определянето на подходящ период на съхранение на данни JCDecaux разчита по-специално на следните критерии:

• Данните за Вашия абонамент, плащания и използване на нашите услуги се съхраняват за целия период на Вашия абонамент / на договорните отношения, след това в съответствие с приложимите давностни срокове;

• Данните за управлението на търговските отношения с нашите доставчици на услуги и партньори се съхраняват за целия период на договорните отношения, след това в съответствие с приложимите давностни срокове;

• Когато се съгласите да получавате маркетингови съобщения, JCDecaux ще пази Вашите лични данни, докато не посочите, че повече не желаете да получавате такива съобщения, или по друг начин за периода, определен от приложимото законодателство;

• Когато Вашите данни се събират в контекста на искания/запитвания, свързани с ИТ услуги и приложения, JCDecaux ще пази Вашите данни за периода, необходим за обработка на такива искания или запитвания;

• Файловете за кандидатстване за работа могат да се съхраняват до 2 години от датата на последния контакт с кандидата, освен ако кандидатът не е съгласен за по-дълъг период; в такъв случай данните могат да бъдат архивирани в съответствие с приложимите давностни срокове.

Бисквитки

Този уебсайт използва бисквитки. За да научите повече, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки.

Сигурност

JCDecaux ще гарантира сигурността на Вашите лични данни чрез система за защита на данните, която използва физически и логически мерки за сигурност.

Трансфер на данни

Дъщерните дружества, доставчиците на услуги или други трети страни, изброени по-горе за нас, на които JCDecaux може да разкрие Вашите лични данни, може да са установени в чужбина, и по-специално извън Европейския съюз.  

В такъв случай JCDecaux ще изисква от тях да предприемат, в съответствие с приложимото законодателство, всички организационни и технически мерки, които позволяват осигуряване на адекватно ниво на защита на Вашите лични данни (по-специално чрез използване на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия – от които можете да получите копие, ако е приложимо, при поискване до: DPO_F@jcdecaux.com).

Права на субектите на данни

Съгласно приложимото законодателство за защита на данните вие ​​имате определени права по отношение на събирането и обработването на вашите лични данни, а именно:

• Право на информираност: имате право да бъдете информирани в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма за начина, по който се обработват Вашите лични данни.

• Право на достъп: имате право да получите (i) потвърждение дали личните Ви данни се обработват или не и, ако се обработват, да получите (ii) достъп до тези данни и копие от тях.

• Право на коригиране: имате право да получите коригиране на всякакви неточни лични данни, които Ви засягат. Вие също имате право на попълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

• Право на изтриване: в някои случаи имате право да поискате изтриване на личните данни, които Ви засягат. Това обаче не е абсолютно право и JCDecaux може да има правни или легитимни основания да съхранява такива данни.

• Право на ограничаване на обработването: в някои случаи имате право да получите ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

• Право на преносимост на данните: имате право да получите свързаните с Вас лични данни, които сте предоставили на JCDecaux, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да предавате тези данни на друг администратор без пречка от JCDecaux. Това право се прилага само когато обработката на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие или на договор и тази обработка се извършва с автоматизирани средства.

• Право на възражение срещу обработването: имате право да възразите, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, когато това обработване се основава на легитимния интерес на JCDecaux. Въпреки това JCDecaux може да се позове на убедителни законни основания за продължаване на обработката. Когато Вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на тези данни. Можете по-специално да упражните това право, като щракнете върху връзката „отписване“, предоставена в долната част на всички получени съобщения.

• Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган: имате право да се свържете с надзорен орган (във Франция, CNIL), за да подадете жалба относно практиките на JCDecaux за защита на личните данни.

• Право да давате инструкции относно използването на Вашите данни след Вашата смърт (това право се прилага във Франция): имате право да давате инструкции на JCDecaux относно използването на Вашите лични данни след Вашата смърт.

За да упражните тези права, можете да изпратите заявка на следния адрес: JCDecaux, Data Protection Officer, 17 rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine или имейл до DPO_F@jcdecaux.com, заедно с копие от вашия документ за самоличност .

Промени в политиката

JCDecaux може да актуализира тази Политика за защита на данните по всяко време, за да отрази възможни нови практики и предложения за услуги. В такъв случай датата на Политиката за защита на данните ще бъде актуализирана и ще посочи датата, на която са направени тези промени. Каним Ви да проверите за евентуални актуализации на тази Политика за защита на данните, които ще бъдат публикувани на уебсайтовете на JCDecaux. Ако JCDecaux направи промени, които смята за съществени, ще бъдете информирани чрез известие, публикувано на нашите уебсайтове.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Докато разглеждате нашите уебсайтове, може да попаднете на съдържание, съдържащо връзки към приложения и уебсайтове на трети страни. JCDecaux няма контрол върху бисквитките или други функции, използвани от такива приложения и уебсайтове на трети страни, и всяка обработка на лични данни, която може да бъде осъществена от такива приложения и уебсайтове, не се управлява от тази Политика за защита на данните.

Съответно, от Вас зависи директно да се свържете и/или да посетите такива приложения и уебсайтове на трети страни, за да получите допълнителна информация относно техните указания за защита на данните.

Свържете се с нас

Ако желаете повече информация относно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, моля, свържете се с: DPO_F@jcdecaux.com.

JCDecaux също е назначил длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на: JCDecaux, 17 rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Тази Политика може да бъде актуализирана по всяко време, затова ви съветваме да проверявате за актуализации от време на време.

Последна актуализация: 23 май 2018 г